Bibliotekets historie

Bibliotekets historie

Historien kort

Albertslund Kommune er en forholdsvis ung kommune. Men alligevel er historien længere end man måske umiddelbart tror,- det gælder også bibliotekets historie.

"Formentlig fra første halvdel af 1800-tallet har der eksisteret en bogsamling i Herstedøster landsby. I 1842 besluttede sogneforstanderskabet at oprette et tilsvarende læsebibliotek i Herstedvester. Udgifterne beløb sig til 50 rigsdaler, og driften blev finansieret ved en særlig afgift: Gårdmændene skulle årligt betale 1 mark og 8 skilling, husmændene 12 skilling og "uformuende" slap for at betale."  (Henning Sørensen: Albertslund i tusind år 2000)

 

1868

Kommunen har på dette tidspunkt cirka 1400 indbyggere. Skolelærer og forfatter Zacharias Nielsen bliver ansat som lærer ved Herstedvester Skole, og her finder han rester af den gamle bogsamling. Lærer Nielsen mener dog, at bøgerne er uden værdi, og søger flere gange om lov til at smide dem ud. Han får afslag hver gang, men ender dog med at gøre det alligevel, for han har brug for pladsen. Det var nemlig lykkedes for den initiativrige lærer at indsamle over 78 rigsdaler til indkøb af nye bøger. Det nye bibliotek blev drevet af Herstedvester Læseforening, og i 1880'erne var samlingen på over 600 bind.

1928

Kommunen har cirka 2500 indbyggere. Vridsløselille Skoles børnebibliotek bliver stiftet på baggrund af boggaver fra private. Kommunen beder en lokal tømrermester om at levere en reol. Men nogle borgere ønsker også udlån for voksne. Så på betingelse af at læreren vil arbejde gratis som bibliotekar, laves en aftale med Gentofte Centralbibliotek, som herefter stiller et bogdepot til rådighed. Depotet udskiftes et par gange årligt. Ordningen koster kommunen 200 kroner om året.

1932

Stadig cirka 2500 indbyggere i kommunen. 1930'erne var fattige år, og 200 kroner var mange penge ... også for en kommune. Og i det lys skønnedes tilslutningen til udlån af voksenbøger at være for ringe, så ordningen stoppes. Børnebiblioteket lever dog videre.

1942

Cirka 3000 indbyggere. Gode kræfter havde arbejdet ihærdigt på at få oprettet et kommunebibliotek og det bar frugt i 1942. Sognerådet bevilger penge til Herstedernes KommuneBibliotek, som får en afdeling å¨henholdsvis Vridsløselille Skole, Herstedøster Skole og Herstedvester Skole. Biblioteket får igen tilknytning til Centralbiblioteket i Gentofte. Læselysten i kommunen er stor, så biblioteket bliver en tilsvarende stor succes.

1963

Nu cirka 3600 indbyggere i kommunen. Biblioteket får succes som heltidsbibliotek. Bent Werner ansættes som den første heltidsansatte bibliotekar og tiltræder stillingen som leder af biblioteket. Hovedbiblioteket ligger på Vridsløselille Skole, med en filial på Roholmskolen. Filialen flyttede senere til Trippendalscentret.

1965

Cirka 7350 indbyggere. Hovedbiblioteket flytter til helt nye lokaler på Stationstorvet 12 (hvor der i dag er danseskole).

1968

13.850 indbyggere pr. 1. januar. Hovedbiblioteket i Albertslund Centrum bliver udvidet med området fra en tidligere bowlingbane. Al udlån af litteratur for voksne samles her. Filialen på Roholmskolen omdannes til børnebibliotek.

1969

17.953 indbyggere i kommunen. "Det røde Hus" (teknikerskur ved Toftekærhallen) etableres som børnefilial med åbent fritidstilbud for unge i den ene halvdel af huset. "Det hvide Hus" på Damgårdsvej åbner som ungdomshus med bogdepot i et nedlagt parcelhus. For atter at kunne udvide Hovedbibliotekets udlånsafdelinger flyttes katalogafdeling, møderum og spiselokale til lejligheder i henholdsvis Kanalgaden 5 og Stationstorvet 23.

1971

23.646 indbyggere. Børnebibliotek, administration og katalogafdeling flytter til Bytorvet 1 (der havde været kommunekontor, i dag er der diskotek i lokalerne). Børnebiblioteket indrettes som såkaldt "ølkassebibliotek" med malede ølkasser som reoler. Filialen i "Det røde Hus" flytter til Stensmosegård, som biblioteket overtager fra Teknisk Forvaltning. Det første år er der skole om formiddagen og bibliotek om eftermiddagen. "Det røde Hus" og "Det hvide Hus" nedlægges efter at "klubområdet" er blevet lagt ind under Fritidsforvaltningen.

1972

26.554 indbyggere i kommunen. Filialen på Roholmskolen flytter til nye og større lokaler i Trippendalscentret.

1973

28.570 indbyggere. 1973Hovedbibliotekets forskellige afdelinger samles i de nuværende lokaler i "Albertslundhuset" og samtidig oprettes musikafdelingen. Der åbnes for udlån for voksne på filialerne i Trippendalscentret og på Stensmosgård,men hovedvægten ligger stadig på udlån til børn.

1975

Lokalhistorisk Samling oprettes på Stensmosegård.

1978

30.919 indbyggere. Kommunens tredje biblioteksfilial etableres i Hedemarken, og tilpasses boligområdets særlige sammensætning.

1983

Hovedbiblioteket ombygges således at musikafdelingen kan udvides.

1984

A-huset ombygges. Biblioteket får nyt indgangsparti og et aktivitetsrum ved børnebiblioteket inddrages til kantine. I stedet etableres nyt aktivitetsrum ved forhallen, men det bliver først færdigt og taget i brug i 1985. Den tidligere kantine bliver til møderum og kontor for musikafdelingen. Ved A-husets ombygning/udvidelse flytter "skellet" cirka 1 meter ind i bibliotekets lokaler.

1985

29.146 indbyggere. Trippendalscentret brænder ned til grunden - det går selvfølgelig også hårdt ud over bibliotekets bøger. Der indrettes hurtigt en midlertidig biblioteksfilial i en skurvogn.

1986

28.808 indbyggere. Trippendalscentret er genopført og filialbiblioteket flytter ind i nye lokaler.

1987

Stig V.S.Hansen tiltræder som stadsbibliotekar.

1988

28.996 indbyggere. Biblioteket holder 25 års jubilæum - regnet fra det år, kommunen ansatte den første heltidsbibliotekar.

1989

Hovedbibliotekets voksen- og musikafdeling får udskiftet tæppeflisebelægningen med linoleum, samtidig nyindrettes afdelingerne.

1990

Hovedbibliotekets børneafdeling får udskiftet tæppeflisebelægningen med linoleum.

1991

Niels Dejgaard tiltræder som stadsbibliotekar.

1996

A-huset ombygges, blandt andet opføres et scenetårn. I den forbindelse flyttes væggen fra salen cirka ½ meter ind ibibliotekets aktivitetsrum.

1997

29.114 indbyggere i kommunen. Lokalhistorisk Samling flytter fra Stensmosegård til Toftekærgård på Egelundsvej.

1998

Hovedbiblioteket fejrer 25 års jubilæum på Bibliotekstorvet.

2002

Lokalhistorisk Samling udskilles organisatorisk fra biblioteket og bliver en del af det nyetablerede Kroppedal Museum.

2003

Hovedbiblioteket totalrenoveres. Biblioteket er lukket i hele byggeperioden. Lokalerne nedrives og nye bygges på samme grundplan. Kontorlokalerne flyttes midlertidigt til lokaler på Bytorvet 25. Bibliotekets materialer opsættes på reoler i Kongsholmcentrets gymnastiksal, og filialerne får udvidet åbningstid.

2004

Det nye hovedbibliotek, der er tegnet af Henning Larsens Tegnestue, genåbner på Bibliotekstorvet den 3. september.

2008

27.602 indbyggerei kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2008 at nedlægge lokalbibliotekerne i Trippendalscentret og på Stensmosegård. 30. december markeres lukningen med receptioner på de to lokalbiblioteker.

2009

I løbet af januar og februar 2009 blev lokalerne, der havde huset lokalbibliotekerne på Stensmosegård og Trippendalscentret, rømmet. En del materialer blev overflyttet til Hovedbiblioteket, og store dele af inventaret blev solgt til institutioner og andre interesserede. Personalet blev overflyttet til Hovedbiblioteket, hvor de indgik i henholdsvis Voksen- og Børneafdelingen samt Ekspeditionen.

2011

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2010, at der skulle iværksættes forsøg med afhentnings- og afleveringssteder på henholdsvis Herstedvester Skole og Herstedøster Skole. Forsøget blev igangsat i februar 2011, og på baggrund af en evalueringsrapport fra december 2011 blev det besluttet, at fortsætte forsøget i 2012.

Skrevet af Tove Meyling, Jette Janstrup & Niels Dejgaard, Albertslund Bibliotek 2004-05, senest revideret juni 2012