Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder

Projektsamarbejde mellem Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken og Gadehavebiblioteket i Høje-Taastrup

Projektresumé
Efter at have udviklet biblioteker til at være medborgercentre kan vi se, at der er behov for udvikling af bibliotekets kerneydelser ift nye brugergrupper.

Projektet ”Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder” vil udfordre bibliotekets image og skabe platforme for nye funktioner gennem performative out-reach tiltag. Vægteren, Fortællingen Kommer og Poetisk Pause bringer den klassiske litteratur og det levende ord ud til borgerne - til deres boligområde, arbejdsplads og private hjem.

Der ansættes en projektmedarbejder, der skal udvikle disse tiltag sammen med personalet på bibliotekerne. Et centralt element i projektet bliver at kompetenceudvikle medarbejderne, så de kan agere performativt i og udenfor biblioteksrummet.

Erfaringerne fra projektet samles i et katalog, der skal give bud på en konkret formidlings-, materiale- og kompetenceprofil til biblioteker i udsatte boligområder. Hent og læs kataloget

Primære samarbejdspartnere
Projektets primære samarbejdspartnere er Gadehavebiblioteket (efterfølgende GB) i Høje-Taastrup Kommune, der ligger tæt på bebyggelsen Gadehavegård og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken (efterfølgende BMH), beliggende midt i boligområdet Hedemarken i Albertslund Kommune. Begge områder har på den ene side et lokalområde med socialt udsatte, ældre og etniske minoriteter, og på den anden et opland med mere ressourcestærke etnisk danske familier og ældre.

Andre samarbejdspartnere
Både GB og BMH indgår i helhedsplanerne for de respektive boligområder. De boligsociale aktivitetskoordinatorer vil være centrale samarbejdspartnere i forhold for at nå borgere, som bibliotekerne ikke har relationer til i forvejen.

I forbindelse med konceptet Poetisk Pause, der foregår på arbejdspladser, vil der indgås samarbejdsaftaler, med virksomheder i Albertslund og Høje-Taastrup Kommune.

I de to andre koncepter Vægteren og Fortællingen Kommer, der foregår i boligområderne og i borgernes hjem / festsale, samarbejdes med ejendomsforeningerne for de respektive boligområder.

Målgruppe
Målgruppen er voksne ikke-brugere bosat i udsatte boligområder og i tilstødende boligområder, og defineres på tværs af etniske og sociale skel. Projektet sigter efter det fælles og sammenhængsskabende, fx gennem litteraturens almenmenneskelige potentiale.

26: Formål
Projektet skal rebrande biblioteket ved at agere performativt på utraditionelle steder. I den udmøntende fase involveres brugere i den fortsatte udvikling af tilbuddene. Der bidrages dermed til nye tilbud, markedsføring, brugerinvolvering og partnerskaber.

Målbar effekt, resultater
Målet er at udvikle en række blivende platforme, hvorfra man kan formidle biblioteket og litteraturen til nye brugergrupper på nye måder i boligområdet, på arbejdspladser og i borgernes privatsfære. Desuden er det et mål at udvikle bibliotekernes materiale- og formidlingsprofil, samt personalets kompetencer.

Succeskriterier
Fortællingen Kommer: 3 nye tilbud på GB og BMH, hvoraf et er brugerinvolverende.
Poetisk Pause: Samarbejdsaftale med min. 3 virksomheder i hver kommune.
Vægter: Vægterkorps i boligområderne med brugere og ansatte. Idékataloget med biblioteksprofil

Projektets unikke karakter
Det unikke og nytænkende ved projektet er:

 •  At vi er til stede i sammenhænge, hvor det ikke forventes, at vi kan have en funktion
 • At vi agerer performativt og legende
 • At den mundtlige fortælling er en gave, som indleder en gaveudvekslende relationsopbygning
 • At bibliotekspersonalet tilføres performative kompetencer

Desuden er det nyskabende, at vi tager afsæt i det universelt almenmenneskelige gennem litteraturen. Dermed understøtter projektet målgruppens behov i forhold til at blive stimuleret æstetisk, socialt og kulturelt og på den måde blive sat ind i en styrket sammenhæng; både lokalgeografisk, som socialt menneske og som demokratisk borger og biblioteksbruger.

Idékataloget med profilmateriale for biblioteker i udsatte boligområder er desuden et unikt og nyskabende produkt.

Kvalifikationer
Begge biblioteker har erfaring med projektarbejde og brugerinvolvering, samt har netværk til boligsociale aktører i lokalområdet. Desuden har vi gjort spæde erfaringer med de grundlæggende træk i projektet, og det er dem, som vi gerne vil videreudvikle.

Blivende effekter efter projektperioden?
Blivende effekter af projektet vil være at biblioteket rebrandes, at der vil være etablerede platforme, hvorfra vi kan videreudvikle den performative og narrative formidling af litteratur. Desuden vil blivende effekter også være en ny formidlings- og materialeprofil, samt nye kompetencer blandt det faste personale.

Fortsat drift
På baggrund af de indhentede erfaringer vil projektets resultater anvendes ift materialeindkøb, fremtidige formidlingsaktiviteter og kompetenceudvikling. Som sådan vil det have indflydelse på den fremtidige drift af hele biblioteket.

Risikoanalyse
Det er centralt for den fremtidige drift af projektet, at projektmedarbejderen kobles tæt til personalet på GB og BMH. Herunder at personalet indgår i out-reach aktiviteterne, så de bliver en del af relationsarbejdet og kompetenceudvikles.

Metode
De tre koncepter er baseret på narrative og performative out-reach metoder, samt brugerinvolvering. Der eksperimenteres med biblioteket som en mobil scene og pop op biblioteker.

Aktiviteter og projektplan

Indledende (3 mdr)

 • Vægterkoncept i boligområdet: Lys- og tryghedsvandringer med sange og poesi (GB og BMH)
 • Poetisk Pause på arbejdspladser: Uannoncerede mundtlige fortællinger (BMH)
 • Fortællingen Kommer i private hjem: Fortællinger ift. en livsbegivenhed (BMH)

Udmøntende (12 mdr)

 • Vægteren: Inddragelse af borgere og det lokale kor (GB og BMH)
 • Poetisk Pause: Pop Op Bibliotek og inddragelse af virksomhederne (GB og BMH)
 • Fortællingen Kommer: Udvikling af to nye fortællekoncepter (GB og BMH)

Afsluttende (3 mdr)

 • Evaluering
 • Produktion af idékatalog og profil

Organisering

Projektledere: Lisbeth Rostholm og Katrine Adelsparre

Projektgruppe: Projektmedarbejder Anette Skov Friis, fem bibliotekspersonaler (en udviklingsmedarbejder, to bibliotekarer og to biblioteksassistenter), to boligsociale aktivitetskoordinatorer.

Projektperiode:

1. maj 2014 til 30. november 2015

Udbredelse
Projektet er udviklet med afsæt i udsatte boligområder, men med dets almenmenneskelige blik vil folkebibliotekerne også kunne replikere projektet. Grebet giver en maksimal udbredelse. Idekataloget sikrer optimal formidling af projektet.

Erfaringsindsamling og informationssøgning
Projektet bygger videre på:

1: Narrativitet
Brug af fortællingen som metode til at åbne litteraturen op eller til at involvere brugere i udviklingen af kulturtilbud: Fx Vestegnens Fortællekreds, Usynlige Stier i Gadehavegaard.

2: Outreach og brugerinvolvering
Publikumsudvikling via out-reach, ambassadører og inddragelse. Fx Bydelsmødre, Familienetværk og Bogen Kommer.

3: Biblioteket og performativitet
Forståelsen af biblioteket som mobil scene og brugen af det performative som metode (fx kulturstyrelsens modelprogram og projektet Biblioteket som scene for ny formidlingspraksis)

Evalueringsplan

Allerede fra projektets start udvikles en evalueringsmodel ift de tre koncepter. Koncepterne evalueres løbende af projektmedarbejderen og projektgruppen. Den endelige evaluering foretages af projektledelsen.

Formidling af resultater (255)

I idékataloget formidles projektets resultater og bud på biblioteksprofil. Resultaterne fremlægges desuden ved oplæg på konferencer og der udarbejdes artikler til biblioteksfaglige tidsskrifter.